Gratis verzending binnen NL, BE & DE
Levertijd 1-2 werkdagen
Retourneren binnen 14 dagen
Voor 15:00 besteld, morgen in huis!

Algemene voorwaarden

contact

Deze Algemene Voorwaarden van Wick Wings B.V. (hierna: wickwings.nl) treden in werking per 1 november 2021.

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities 1
 • Artikel 2 – Wie zijn wij? 1
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 2
 • Artikel 4 – Het aanbod 2
 • Artikel 5 – De overeenkomst 2
 • Artikel 6 – Prijzen en betalingen 3
 • Artikel 7 – Herroepingsrecht 3
 • Artikel 8 – Conformiteit en garantie 5
 • Artikel 9 – Levering en uitvoering 6
 • Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten 6
 • Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud 7
 • Artikel 12 – Persoonsgegevens 7
 • Artikel 13 – Aansprakelijkheid 7
 • Artikel 14 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen 7
 • Bijlage I – Modelformulier ontbinding/herroeping 8

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

 1. Ondernemer: Wickwings.nl;
 2. Klant: een ieder waarmee Wickwings.nl een Overeenkomst aangaat, inclusief Consumenten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Overeenkomst: een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten die tussen Wickwings.nl en de Klant, die al dan niet wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden bijgevoegde Europese modelformulier voor herroeping die Wickwings.nl voor de toepasselijke producten of diensten ter beschikking stelt en die een Consument kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: het middel wat wordt gebruikt om een Overeenkomst te sluiten, zonder dat Wickwings.nl en Klant gelijktijdig op dezelfde plaats aanwezig zijn om de Overeenkomst te sluiten;
 8. Website: de website(s) van Ondernemer, waaronder www. Wickwings.nl.

Artikel 2 – wickwings.nl

Naam: Wick Wings B.V.
Adres: Nijenburg 73, 1081 GE, Amsterdam, Nederland
E-mailadres: info@wickwings.nl
Website: https://wickwings.nl

KVK: 74156004
BTW: NL859791762B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen, offertes en rechtsbetrekkingen van Wickwings.nl en op elke tot stand gekomen Overeenkomst, levering en/of dienst van Wickwings.nl die worden gedaan c.q. tot stand komen via de Website of andere Techniek voor communicatie op afstand. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand. De betreffende bepaling wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en de Overeenkomst.
 3. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van
 4. de Consument zijn en dienen zodanig te worden vastgelegd dat de Consument deze op een toegankelijke en duurzame drager kan opslaan.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of dit onder voorwaarden gebeurt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bestaat uit een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de Klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als de Wickwings.nl gebruikt maakt van afbeeldingen zijn deze een duidelijke weergave van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten die redelijkerwijs herkenbaar zijn in het aanbod binden Wickwings.nl niet.
 3. Elke aanbod bevat voldoende informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn.

Artikel 5 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Klant aanvaardt het aanbod en de bijbehorende voorwaarden in ieder geval door het bestelproces op de Website te doorlopen.
 2. Wanneer het aanbod door de Klant langs elektronische weg is aanvaard, bevestigt Wickwings.nl zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Wickwings.nl bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
 3. Wickwings.nl mag – binnen wettelijke kaders – achterhalen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Wickwings.nl op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten of diensten.
 5. De Klant dient uit zichzelf tijdig (voor zover mogelijk vooraf) alle gegevens en documenten aan Wickwings.nl te verschaffen die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De Klant staat er voor in dat de door of namens haar aan Wickwings.nl verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen.
 7. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Wickwings.nl ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Wickwings.nl wordt de uitvoeringstermijn voor een door Wickwings.nl te bepalen periode opgeschort (minimaal gelijk aan de vertraging) en heeft Wickwings.nl het recht eventuele schade als het gevolg daarvan op de Klant te verhalen.

Artikel 6 – Prijzen en betalingen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Wickwings.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Wickwings.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Wickwings.nl heeft het recht een prijsverhoging door te voeren vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen. De Consument heeft bij een dergelijke prijsverhoging de bevoegdheid om de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 5. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de Dag nadat de Klant de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
 6. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct of zo snel mogelijk aan Wickwings.nl te melden.
 8. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wickwings.nl is gewezen op de te late betaling en Wickwings.nl de Klant een termijn van 14 Dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-Dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Wickwings.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen
 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. De producten die door Wickwings.nl aan Consumenten worden geleverd voldoen aan de Overeenkomst. Dit is een wettelijke waarborg (ook wel ‘wettelijke garantie’ genoemd).
 2. Een door Wickwings.nl diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst Wickwings.nl kan doen gelden indien deze is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Wickwings.nl, zijn toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval Wickwings.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 4. Indien er naast de wettelijke garantie fabrieksgarantie bestaat van de fabrikant of leverancier, vindt de Klant dit terug in de documentatie bij het product.
 5. Wickwings.nl kan niet garanderen dat de weergave van de producten zoals afgebeeld op de Website in alle gevallen exact overeenkomt met de geleverde producten.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Wickwings.nl heeft opgegeven.
 2. Wickwings.nl zal de Overeenkomst zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Wickwings.nl het bedrag dat de Klant betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij Wickwings.nl tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Wickwings.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle geleverde zaken, diensten, aanbiedingen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, teksten, etc., blijven berusten Wickwings.nl of bij de derde van wie Wickwings.nl het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze aan de Klant ter beschikking te stellen. Wickwings.nl verleent hierbij aan de Klant uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij dit in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald.
 2. De Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Wickwings.nl materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Klant worden gebruikt door of namens Wickwings.nl, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
 3. De Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 4. Behalve voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Klant ter beschikking gestelde toepassingen niet verveelvoudigen, samenstellen of daarop reverse-engineering toepassen. Daarnaast is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen te verwijderen of te omzeilen.
 5. Indien Wickwings.nl door een derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, publicaties of andere openbaringen van of verbonden aan de Klant dan is Klant gehouden Wickwings.nl in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Klant verplicht tot het volledig vergoeden van de hieruit ontstane schade aan Wickwings.nl

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant nog geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij achterafbetaling), blijven alle geleverde en te leveren producten en diensten eigendom van Wickwings.nl.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

Wickwings.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Wickwings.nl is jegens Klant, niet zijnde Consument, nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de Overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij Klant als bij derden.
 2. Indien Wickwings.nl wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de desbetreffende Overeenkomst te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. Wickwings.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 5. Aansprakelijkheid van Wickwings.nl tegen Klant bij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat alleen wanneer Klant Wickwings.nl direct en deugdelijk ingebreke stelt, hiervoor moet Wickwings.nl een redelijke termijn worden gegeven om te herstellen. Deze ingebrekestelling dient een duidelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, waardoor Wickwings.nl de gelegenheid wordt geboden het te herstellen.
 6. Het ontstaan van enig recht op schadevergoeding ontstaat op voorwaarde dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 Dagen, na het ontstaan hiervan schriftelijk Wickwings.nl meldt.
 7. Wanneer er sprake is van overmacht dan is Wickwings.nl niet verplicht om over te gaan tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.
 8. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Wickwings.nl of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

Artikel 14 – Toepasselijk recht, klachten en geschillen

 1. Op alle Overeenkomsten en geschillen met Wickwings.nl is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. De Klant kan eventuele klachten indienen bij Webshop door een e-mail te sturen naar info@wickwings.nl
 3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen een redelijke tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Wickwings.nl.
 4. Bij Wickwings.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een duidelijk langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Wickwings.nl binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. In het geval van een geschil voortvloeiend uit de Overeenkomst zal de rechtbank in de vestigingsplaats van Wickwings.nl bevoegd zijn om hiervan kennis te nemen. De Consument heeft de optie om binnen een maand nadat Wickwings.nl zich op de bevoegdheid van de betreffende rechtbank beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 6. Het is daarnaast voor Consumenten in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Wick Wings B.V.
Nijenburg 73
1081 GE Amsterdam
info@wickwings.nl

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product en ordernummer]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
  [Adres consument(en)]
  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

starrockethistorymagnifiercross